Over het Platform

Het Fries Platform Ervaringsdeskundigheid is ontstaan uit de wens om ervaringsdeskundige inzet mogelijk te maken voor instellingen, organisaties en gemeenten in Friesland. De inzet van ervaringsdeskundigheid wordt door veel organisaties gezien als meerwaarde op alle levensgebieden. De mogelijkheid om zelf ervaringsdeskundigen in dienst te nemen is voor een aantal organisaties financieel niet haalbaar. Om iedereen de mogelijkheid te geven ervaringsdeskundigheid in te zetten is het Fries Platform Ervaringsdeskundigheid opgezet.

De ervaringsdeskundigen van het platform werken vanuit hun eigen ervaring en zij weten dan ook als geen ander hoe iemand zich voelt, wat gebeurtenissen met iemand kunnen doen. Zij kunnen hierdoor daadwerkelijk begrip opbrengen, hoop geven, handvatten aangeven, waardoor mensen zich gesterkt voelen en hun herstelproces beter/makkelijker kunnen doorlopen.

De ervaringsdeskundigen die vanuit het platform werken kunnen op de verschillende levensgebieden en werkniveaus ingezet worden. Zij ontvangen de nodige ondersteuning en scholingsmogelijkheden om zichzelf verder te ontwikkelen en zodoende een kwalitatief goed inzet te waarborgen.

Het platform dient niet alleen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, maar ook om ervaringsdeskundigheid te ontwikkelen. Dit doet het platform onder andere door jongeren die zich willen inzetten voor hun leeftijdsgenoten, op te leiden om ervaringsdeskundige te worden. Hetzelfde geldt voor volwassenen die zich willen ontwikkelen om medemensen te ondersteunen in hun proces.

Visie

Het Fries Platform Ervaringsdeskundigheid wil de inzet van ervaringsdeskundigen in Friese zorg en welzijnsorganisaties organiseren. Het platform wil de diversiteit in rollen die ervaringsdeskundigen kunnen vervullen faciliteren, bevorderen en uitdragen.

Ervaringsdeskundigen hebben een meerwaarde voor cliënten, naasten, beleidsmakers, uitvoerenden in zorg en welzijn, politici en onderzoekers. Op cliënt/naasten niveau bieden zij:

 • Vrije ruimte om over alles te praten wat hen bezighoudt (zonder gevaar voor consequenties)
 • Aandacht gericht op de mens en zijn/haar situatie en niet op zijn/haar probleem
 • Hoop dat de situatie niet eindeloos voortduurt of onoplosbaar is
 • Handvaten om te leren om te gaan met hun (psychische) kwetsbaarheid
 • Dit heeft verbetering tot gevolg voor:
 • De toegankelijkheid van hulpverlening (menselijkheid en hulpvaardigheid staan op de voorgrond)
 • De motivatie om hulpverlening aan te nemen
 • De eigenheid van de mens in de hulpverleningswereld
 • Het leiden van een zinvol leven vanuit de visie van de betrokken mens

Missie

De Missie van het Fries Platform Ervaringsdeskundigheid is:

 • Om de vragers/afnemers om/van ervaringsdeskundigheid in verbinding te brengen met aanbieders van ervaringsdeskundigheid
 • De vraag en aanbod van ervaringsdeskundigheid in Friesland te inventariseren, structureren en coördineren
 • Het bundelen, verbinden en toegankelijk maken van de kennis en ervaring rond ervaringsdeskundigheid voor alle (zorg en welzijn) organisaties in Friesland
 • Het in beweging brengen van de ontwikkelingen rondom ervaringsdeskundigheid; Friese organisaties kunnen (moeten) aanhaken, het thema agenderen, de inzet bevorderen en beleidsontwikkeling stimuleren
 • Een kenniscentrum rond het thema ervaringsdeskundigheid te zijn
 • een verbindend platform te zijn voor alle ervaringsdeskundigen in Friesland waardoor ervaringsdeskundigen zo breed en gedifferentieerd mogelijk ingezet kunnen worden.